12.01.2014. - sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie

Idź do spisu treści

Menu główne

12.01.2014.

czytania liturgiczne
Liturgia Słowa
na  święto Chrztu Pańskiego 12.01.2014r                            


PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 42,1-4.6-7)


To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10)Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIECzytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 10,34-38)


Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ


Por. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA


Słowa Ewangelii według św. Mateusza (Dz 10,34-38)


Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.


Jan udzielał chrztu grzesznikom, którzy się nawracali. Sam Jezus przychodzi do niego i prosi o chrzest. Jan jest zaskoczony: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus wyjaśnia Janowi, że chce i musi wypełnić wszystko, co sprawiedliwe - wolę Boga w całej rozciągłości. A Jego wolą jest to, co już dawno zapowiedział w czterech Pieśniach o Słudze Jahwe. Fragmentem pierwszej Pieśni jest I czytanie. Stając w szeregu razem z grzesznikami, przyjmując chrzest pokuty, Jezus rozpoczyna swoją drogę krzyżową, aby odpokutować grzechy ludzkości. I w tym momencie otworzyły Mu się niebiosa,  Duch Święty zstąpił na Niego, a głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego